JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Anna Szymańska

Prośba do czytelników

Czytelniczko/Czytelniku, mi­ło mi, że zaw­ital­iś­cie na mo­jej stro­nie. Artykuły i zdję­cia zamieszc­zone na niej są mo­im dzie­łem. Proszę, abyś­cie przestrze­gali praw ja­kie mi przy­słu­gu­ją.

Kategorie

Maj 2017
P W Ś C P S N
« Gru    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Najnowsze komentarze

 

Wychowanie. Da się zrobić

„Nie świę­ci garn­ki le­pią…”, a je­śli do te­go ma się przy­ja­ciół i zna­jo­my­ch, któ­rzy po­tra­fią zmo­bi­li­zo­wać i na do­kład­kę wie­rzą w Twój suk­ces, to spra­wa wy­da­je się pro­sta.  Po na­pi­sa­niu se­rii ar­ty­ku­łów przy­szła po­ra na prze­re­da­go­wa­nie ich, do­pi­sa­nie, prze­pra­co­wa­nie, uzu­peł­nie­nie i  wy­da­nie książ­ki.

Czytaj dalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Mam do­ść, wię­cej do tej szko­ły nie pój­dę!”, „Jestem do ki­tu, nic mi się nie uda­je, wszę­dzie klę­ska”. Znacie to? Czyje to sło­wa? Wbrew po­zo­rom nie­ko­niecz­nie mu­szą to być sło­wa ucznia. Wielu ro­dzi­ców, któ­rzy ma­ją dziec­ko okre­śla­ne ja­ko „trud­ne”,  po­pa­da w de­pre­sję, w stan wy­pa­le­nia.

Czytaj dalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Wstawaj! Natychmiast!”

„Ciągle tyl­ko sie­dzi­sz przy kom­pie, mo­że byś coś dla do­mu zro­bił? Nie do­my­śla­sz się sam?”

„Ej, za chwi­lę wy­cho­dzi­my, a ty jesz­cze nie go­to­wa!”

„W tej chwi­li cho­waj te za­baw­ki!”

Znasz ta­kie sy­tu­acje? A mo­że sam je pro­wo­ku­je­sz? Co się dzie­je po ta­ki­ch tek­sta­ch? Jak się czu­ją po­szcze­gól­ni uczest­ni­cy? Jakie emo­cje są wy­wo­ła­ne?

Czytaj dalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Myślisz o przy­szło­ści swo­je­go dziec­ka – co wi­dzi­sz? Jak ją so­bie wy­obra­ża­sz? Czy ma­sz dla nie­go wy­ma­rzo­ny za­wód? Czy ma­sz wy­ma­rzo­ne­go dla nie­go part­ne­ra, za­pla­no­wa­ny dom, dzie­ci, sa­mo­chód? Ale… Czy ma­sz pew­no­ść, że to je­st fak­tycz­nie dla nie­go do­bre? Czy to da mu szczę­ście?

Czytaj dalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Część I. U ma­mi­nej spód­ni­cy

Jakie je­st pod­sta­wo­we za­da­nie ro­dzi­ca? Odpowiedź wy­da­je się pro­sta: wy­cho­wać no­we­go czło­wie­ka do sa­mo­dziel­ne­go ży­cia. Ale jak po­stę­po­wać, by ose­sek, któ­ry ma głów­nie in­stynk­ty pier­wot­ne, wy­ró­sł na sa­mo­dziel­ne­go, sa­mo­ob­słu­go­we­go i uspo­łecz­nio­ne­go do­ro­słe­go? Jak uczyć, że­by umiał i chciał? Jak spra­wić, że­by umiał żyć w spo­łe­czeń­stwie, a nie czuł się „pęp­kiem świa­ta”, któ­re­mu wszy­scy ma­ją słu­żyć? Jak zmie­nić się z dyk­ta­to­ra ste­ru­ją­ce­go po­tom­kiem w je­go konsultanta/doradcę? Czyli – jak mą­drze ko­chać?

Czytaj dalej