JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Anna Szymańska

Prośba do czytelników

Czytelniczko/Czytelniku, mi­ło mi, że zaw­ital­iś­cie na mo­jej stro­nie. Artykuły i zdję­cia zamieszc­zone na niej są mo­im dzie­łem. Proszę, abyś­cie przestrze­gali praw ja­kie mi przy­słu­gu­ją.

Kategorie

Październik 2017
P W Ś C P S N
« Gru    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Najnowsze komentarze

 

Wychowanie. Da się zrobić

„Nie świę­ci garn­ki le­pią…”, a je­śli do te­go ma się przy­ja­ciół i zna­jo­mych, któ­rzy po­tra­fią zmo­bi­li­zo­wać i na do­kład­kę wie­rzą w Twój suk­ces, to spra­wa wy­da­je się pro­sta.  Po na­pi­sa­niu se­rii ar­ty­ku­łów przy­szła po­ra na prze­re­da­go­wa­nie ich, do­pi­sa­nie, prze­pra­co­wa­nie, uzu­peł­nie­nie i  wy­da­nie książ­ki.

Czytaj dalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Mam dość, wię­cej do tej szko­ły nie pój­dę!”, „Jestem do ki­tu, nic mi się nie uda­je, wszę­dzie klę­ska”. Znacie to? Czyje to sło­wa? Wbrew po­zo­rom nie­ko­niecz­nie mu­szą to być sło­wa ucznia. Wielu ro­dzi­ców, któ­rzy ma­ją dziec­ko okre­śla­ne ja­ko „trud­ne”,  po­pa­da w de­pre­sję, w stan wy­pa­le­nia.

Czytaj dalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Wstawaj! Natychmiast!”

„Ciągle tyl­ko sie­dzisz przy kom­pie, mo­że byś coś dla do­mu zro­bił? Nie do­my­ślasz się sam?”

„Ej, za chwi­lę wy­cho­dzi­my, a ty jesz­cze nie go­to­wa!”

„W tej chwi­li cho­waj te za­baw­ki!”

Znasz ta­kie sy­tu­acje? A mo­że sam je pro­wo­ku­jesz? Co się dzie­je po ta­kich tek­stach? Jak się czu­ją po­szcze­gól­ni uczest­ni­cy? Jakie emo­cje są wy­wo­ła­ne?

Czytaj dalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Myślisz o przy­szło­ści swo­je­go dziec­ka – co wi­dzisz? Jak ją so­bie wy­obra­żasz? Czy masz dla nie­go wy­ma­rzo­ny za­wód? Czy masz wy­ma­rzo­ne­go dla nie­go part­ne­ra, za­pla­no­wa­ny dom, dzie­ci, sa­mo­chód? Ale… Czy masz pew­ność, że to jest fak­tycz­nie dla nie­go do­bre? Czy to da mu szczę­ście?

Czytaj dalej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Część I. U ma­mi­nej spód­ni­cy

Jakie jest pod­sta­wo­we za­da­nie ro­dzi­ca? Odpowiedź wy­da­je się pro­sta: wy­cho­wać no­we­go czło­wie­ka do sa­mo­dziel­ne­go ży­cia. Ale jak po­stę­po­wać, by ose­sek, któ­ry ma głów­nie in­stynk­ty pier­wot­ne, wy­rósł na sa­mo­dziel­ne­go, sa­mo­ob­słu­go­we­go i uspo­łecz­nio­ne­go do­ro­słe­go? Jak uczyć, że­by umiał i chciał? Jak spra­wić, że­by umiał żyć w spo­łe­czeń­stwie, a nie czuł się „pęp­kiem świa­ta”, któ­re­mu wszy­scy ma­ją słu­żyć? Jak zmie­nić się z dyk­ta­to­ra ste­ru­ją­ce­go po­tom­kiem w je­go konsultanta/doradcę? Czyli – jak mą­drze ko­chać?

Czytaj dalej