JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
Prośba do czytelników
Czytelniczko/Czytelniku, miło mi, że zaw­ital­iś­cie na mojej stronie. Artykuły i zdję­cia zamieszc­zone na niej są moim dziełem. Proszę, abyś­cie przestrze­gali praw jakie mi przysługują.
Kategorie
Lipiec 2019
P W Ś C P S N
« Lis    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Najnowsze komentarze

 

Wychowanie. Da się zrobić

Nie świę­ci garn­ki lepią…”, a jeśli do tego ma się przy­ja­ciół i zna­jo­mych, któ­rzy potra­fią zmo­bi­li­zo­wać i na dokład­kę wie­rzą w Twój suk­ces, to spra­wa wyda­je się pro­sta.  Po napi­sa­niu serii arty­ku­łów przy­szła pora na prze­re­da­go­wa­nie ich, dopi­sa­nie, prze­pra­co­wa­nie, uzu­peł­nie­nie i  wyda­nie książ­ki.

Bar­dzo dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy we mnie wie­rzą, mobi­li­zu­ją do dzia­łań, poma­ga­ją i dają traf­ne uwa­gi.

Rozpisani.pl to szan­sa na wyda­nie książ­ki bez koniecz­no­ści zabie­ga­nia o wydaw­cę. Tu Ty jesteś wydaw­cą, ale otrzy­mu­jesz pomoc, pod­po­wiedź, pokie­ro­wa­nie. A jeśli książ­ka tra­fi w gusta czy­tel­ni­ków,  to zysku­jesz szan­sę na dodat­ko­we źró­dło docho­du.

Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­ję też do Zarzą­du Fun­da­cji SAVANT, któ­ra obję­ła moją książ­kę patro­na­tem medial­nym. Zobacz­cie, jak Beata oce­ni­ła moją książ­kę:

Książ­ka jest zbio­rem prze­my­śleń zwią­za­nych z wycho­wy­wa­niem dziec­ka z  dys­funk­cja­mi roz­wo­jo­wy­mi. Opi­sa­ne meto­dy są jed­nak uni­wer­sal­ne i war­to, aby zapo­znał się z nimi każ­dy rodzic, któ­ry chce mądrze wspie­rać roz­wój swo­jej pocie­chy. Autor­ka dowo­dzi, że poprzez wła­ści­we podej­ście moż­na sku­tecz­nie pokie­ro­wać roz­wo­jem dziec­ka i pomóc mu osią­gnąć suk­ces na mia­rę jego moż­li­wo­ści. Wska­zu­je jak waż­na jest poszu­ki­wa­nie wła­ści­wych roz­wią­zań i indy­wi­du­al­ne trak­to­wa­nie każ­de­go mło­de­go czło­wie­ka. Jest zda­nia,  iż nigdy nie nale­ży spi­sy­wać dziec­ka na stra­ty oraz, że  war­to się sta­rać, bo zawsze jest szan­sa na suk­ces. Trud­no zna­leźć bar­dziej auten­tycz­ny i wia­ry­god­ny prze­kaz. 

Beata Gro­tow­ska
Fun­da­cja SAVANT
Ogól­no­pol­ska Kam­pa­nia na rzecz
 ADHD i Zespo­łu Asper­ge­ra
Zachę­cam do lek­tu­ry, prze­my­śleń i pró­by odpo­wie­dze­nia na zada­wa­ne w niej pyta­nia. Mam nadzie­ję, że będzie ona pomoc­na dla wie­lu rodzi­ców.
Pre­mie­ra książ­ki zapo­wie­dzia­na jest na 19 sierp­nia br.
a już od dziś dostęp­na jest w księ­gar­ni Zina­mon

Pierw­sza, prze­pięk­na recen­zja (Karo­li­na, dzię­ki dzię­ki):
Książ­ka Mądrej Mamy, oso­by, któ­rą znam, cenię i sza­nu­ję (& znam doro­sły już prak­tycz­nie „pro­dukt” jej wycho­wa­nia — robi jej rewe­la­cyj­ną reko­men­da­cję swo­ją oso­bą) dla rodzi­ców dzie­ci zwy­kłych i nie­zwy­kłych. O czym pisze Anna Szy­mań­ska? O codzien­no­ści, o rze­czach wznio­słych i przy­ziem­nych (i jed­ne, i dru­gie wcho­dzą w skład tego, co szum­nie zwą wycho­wa­niem). Pisze o miło­ści — tej z pułap­ka­mi (w domy­śle: jak unik­nąć) i tej mądrej (jak się nauczyć). Pisze o zasa­dach, kon­se­kwen­cji, róż­nych oso­bo­wo­ściach dzie­ci (kon­tra ambi­cja i pla­ny rodzi­ców), dora­sta­niu dzie­ci i stop­nio­wym wypusz­cza­niu ich spod kwo­czych skrzy­deł Nie przy­nu­dza — 75 stron da się prze­czy­tać bez pła­czu, zresz­tą „w realu” autor­ka też nie przy­nu­dza i moż­na z nią spę­dzić wię­cej niż 75 stron. Jed­nym sło­wem — PO‐LE‐CAM.
Kolej­ne recen­zje:
Gra­ży­na:
Podo­ba mi się hasło­wy układ, poka­za­nie wie­lu sytu­acji z róż­nych stron, bar­dzo cie­płe podej­ście do dziec­ka i rodzi­ców. Dla mnie książ­ka była takim przyj­rze­niem się z dystan­su na moją rodzi­ciel­ską posta­wę, chwi­la reflek­sji, czy jest coś co mogę zro­bić, żeby moje rodzi­ciel­stwo było peł­niej­sze, a dzie­ciń­stwo moich dzie­ci — szczę­śliw­sze i bar­dziej twór­cze. Nie ma łatwych klu­czy , za to jest zachę­ta do pra­cy nad rela­cja z dziec­kiem i nad sobą.
Mario­la:
Prze­czy­ta­łam jed­nym tchem. Uwa­żam, że to wspa­nia­ły porad­nik dla rodzi­ców i nauczy­cie­li, choć nie jest zbio­rem rad i prze­pi­sów. Pobu­dza do myśle­nia i reflek­sji.
Bar­dzo dzię­ku­ję!
A oto pierw­sza pra­so­wa recen­zja,  Cza­so­pi­smo „Inte­gra­cja”:
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

2 odpowiedzi na „Napisałam książkę”

  • Debiut dla pisa­rza to nie­za­po­mnia­ne prze­ży­cie — rów­nież wyda­łam pierw­szą powieść przez rozpisani.pl, pół roku temu i byl to dla mnie jeden z lep­szych momen­tów w życiu, więc wiem, co czu­jesz 🙂 Jestem cie­ka­wa, jak idzie już po debiu­cie i kie­dy brać się za kolej­ną ksiaż­kę 🙂
    Pozdra­wiam 🙂

  • Dzień dobry,
    Czy mogła­bym pro­sić o kon­takt mailo­wy w spra­wie Pani książ­ki?
    Pozdra­wiam ser­decz­nie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *